Vedtægt for Hansted-Egebjerg Lokalråd

Vedtægt for Hansted-Egebjerg Lokalråd – 19. august 2008

Vedtægt for Hansted-Egebjerg Lokalråd

§ 1: Lokalrådets status.
Hansted-Egebjerg Lokalråd er en valgt, repræsentativ gruppe af fastboende borgere i Hansted sogn. Lokalrådet deltager i Sammenslutningen af de mindre bysamfund i Horsens kommune.

§ 2: Lokalrådets formål.
Lokalrådets formål er at varetage Hansted og Egebjergs interesser samt støtte og styrke udviklingen i området, så det er et attraktivt område at bo og leve i, og så det kan tiltrække relevante erhvervsvirksomheder.
Lokalrådet skal understøtte lokale initiativer og engagement, herunder foreningsliv og samlingssteder i Hansted og Egebjerg.
Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet og Horsens kommune og indgå i samarbejdet mellem andre mindre bysamfund i kommunen.

§ 3: Stemmeret og valgbarhed.
Stemmeberettiget og valgbar til Lokalrådet er enhver borger i Hansted sogn, som har stemmeret ved kommunalvalg i Horsens.

§ 4: Sammensætning og valgmåde.
Lokalrådet består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år. I lige årstal vælges 2 medlemmer, og i ulige årstal vælges 3 medlemmer.
Lokalrådet vælges på det ordinære borgermøde ved direkte og personlige valg.
Hvis et medlem af Lokalrådet fraflytter Hansted sogn, ophører medlemskabet umiddelbart ved fraflytningen.
I 2007 består Lokalrådet af 3 medlemmer, der blev valgt på et borgermøde den 4. januar 2007 på Egebakken.

§ 5: Lokalrådets konstituering og virksomhed.
Lokalrådet konstituerer sig efter det ordinære borgermøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Der udpeges et medlem til sammen med formanden at deltage i Sammenslutningen af mindre bysamfund i kommunen.
Lokalrådets beslutninger træffes i møder. Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Møder i Lokalrådet afholdes efter behov, dog mindst tre gange årligt.
Møder indkaldes af formanden med 10 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel. Møder skal indkaldes, hvis 3 af rådets medlemmer udtrykker ønske om det og angiver en dagsorden.
Sekretæren fører Lokalrådets beslutningsprotokol.
Formanden skal sørge for, at lokalområdets beboere orienteres om mødernes forløb og de trufne beslutninger. Dette kan blandt andet ske gennem lokalbladet ”Broen”.

§ 6: Udvalg.
Lokalrådet kan nedsætte udvalg. Lokalrådet beslutter størrelse og sammensætning af udvalg og fastlægger kommissorium for deres funktion.
Personer uden for Lokalrådets kan, efter dettes beslutning, deltage som medlemmer af sådanne udvalg.
Et udvalg skal altid have mindst ét medlem, som er medlem af Lokalrådet.
Et udvalg arbejder under ansvar over for Lokalrådet.

§ 7: Borgermødet.
Der afholdes hvert år et borgermøde. Indkaldelse til borgermødet skal ske med mindst fire ugers varsel ved annoncering i lokalbladet ”Broen” og eventuelt på anden hensigtsmæssig måde.
Samtidig med indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden.

Det ordinære borgermøde skal have mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Forslag til planer for det kommende år.
5. Valg af rådsmedlemmer i henhold til vedtægtens § 4.
6. Valg af to suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Enhver borger, jf. § 3 kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på borgermødet. Forslag afgives skriftligt og med forslagsstillerens underskrift til formanden senest to uger inden borgermødets afholdelse.
Borgermødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Sekretæren fører borgermødets forhandlingsprotokol, som underskrives af formanden og dirigenten.
Efter borgermødets afholdelse skal formanden sørge for på en hensigtsmæssig måde at orientere lokalområdets borgere om mødets forløb og de på mødet trufne beslutninger. Dette kan eventuelt ske gennem lokalbladet ”Broen”.
Ekstraordinært borgermøde kan indkaldes efter Lokalrådets beslutning.
Ekstraordinært borgermøde skal indkaldes, hvis mindst 50 af de stemmeberettigede med deres underskrift og med samtidig angivelse af dagsorden over for formanden udtrykker ønske om det.
Ekstraordinært borgermøde skal indkaldes til afholdelse senest fire uger efter, at formanden har modtaget ønske herom. Reglerne for ordinært borgermøde finder tilsvarende anvendelse ved et ekstraordinært borgermøde.

§ 8: Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende borgermøder, hvoraf det første er et ordinært borgermøde. Disse møder indkaldes på sædvanlig vis og afholdes med højst tre måneders mellemrum.
Vedtægtsændringer skal besluttes på hvert af de to møder med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9: Økonomi og regnskab.
Lokalrådets virksomhed kan finansieres ved tilskud fra kommunen, fra fonde, EU-midler mv., ved frivillige bidrag og ved eventuelle aktiviteter.
Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.
Kassereren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af Lokalrådet og foretaget revision forelægges på det ordinære borgermøde.
Revisor og revisorsuppleant vælges på det ordinære borgermøde for 1 år.

§ 10: Opløsning af Lokalrådet.
Opløsning af Lokalrådet kan kun ske, hvis det besluttes på to efter hinanden følgende borgermøder jf. § 9. Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 4 måneders mellemrum.
Ved beslutning om opløsning skal Lokalrådet samtidig træffe beslutning om anvendelse af Lokalrådets eventuelle formue. Dog skal eventuel formue anvendes til almennyttige formål, der kommer lokalsamfundets borgere til gode.

§ 11: Tegning og hæftelse.
Lokalrådet tegnes økonomisk af formanden i forening med et andet medlem eller af mindst tre rådsmedlemmer i forening.
Lokalrådet hæfter for sine forpligtelser kun med den til enhver tid hørende formue.
Der påhviler ikke Lokalrådets medlemmer eller borgerne nogen personlig hæftelse for Lokalrådets forpligtelser.

klik her til pdf-udskrift af vedtægten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.