Lokalrådets beretning på borgermødet den 19. august 2008

Klik her og se beretningen i bladformat 

Hansted-Egebjerg Lokalråd blev stiftet på borgermødet den 4. januar 2007. Baggrunden var, at der var ved at blive etableret et samarbejdsforum mellem en række af kommunens bysamfund: Tvingstrup, Lund, Hovedgård, Nim, Hatting, Gedved, Østbirk, Søvind. Der er tale om bysamfund fra 500 og op til 2.000 indbyggere. Landsbyerne under 500 indbyggere er organiseret i Landsbyrådet.

For at Hansted-Egebjerg også kunne være med i dette samarbejde fandt vi at måtte oprette et lokalråd, som kan repræsentere alle i vores sogn, uanset om de er medlem af en forening i sognet. Vi fandt det bedst for nærdemokratiet, at alle kan deltage i borgermødet. Men det skal nævnes, at andre af bysamfundene ikke er helt så konsekvente, de vil lade sig repræsentere gennem borgerforeninger eller har oprettet lokalrådet som en forening, hvor der kræves medlemskab og kontingent for at deltage i borgermøder.

Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune (SAMBY)

Formålet med de samvirkende bysamfund er at fremme mulighederne for en god dialog med kommunen om udvikling i bysamfundene og tilhørende opland. Der kan ske en koordinering af de initiativer der tages op i bysamfundene, og sammenslutningen kan være en støtte til ildsjælene ude i bysamfundene. Der er behov for en sammenslutning, hvor de forskellige bysamfund kan koordinere deres initiativer, udveksle idéer og erfaringer.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for at få samarbejdet i gang mellem de Samvirkende bysamfund i Horsens Kommune, som har fået det forkortede og mundrette navn: SAMBY. Det har været en ret lang proces. Men den 28. august 2008 kl. 19 afholdes et møde i Søvind mellem kontaktpersonerne fra bysamfundene for at tage stilling til arbejdsgruppens forslag til det fremtidige samarbejde.

Horsens Kommune har stillet midler til rådighed for SAMBY. Men der en lidt uenighed om, hvorledes disse midler skal håndteres. Gedved og Hansted-Egebjerg er af den opfattelse, at størstedelen af midlerne skal fordeles ligeligt mellem de deltagende bysamfund, således at de enkelte bysamfund herefter selv beslutter, til hvilke formål man vil bruge pengene. Andre bysamfund er af den opfattelse, at pengene skal fordeles efter ansøgninger, der skal behandles på de ordinære møder i SAMBY. Møderne i SAMBY skal arrangeres på skift af de deltagende bysamfund. Der er lagt op til fire møder om året.

Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe

Gennem SAMBY er Hansted-Egebjerg Lokalråd også repræsenteret i Horsensegnens Lokale Aktionsgruppe (LAG) ved Hans Kurt Jacobsen. LAG er et led i EU’s og regeringens landdistriktsprogram. Gennem LAG kan der søges penge til projekter i landdistrikterne. LAG har udarbejdet en udviklingsstrategi, som afstikker rammerne for, hvilke projekter der kan ydes støtte til.
Udviklingsstrategien kan ses på hjemmesiden www.laghorsens. dk, hvor det også fremgår, hvordan man kan søge tilskud til projekter.

Hjemmesiden www.hansted-egebjerg.dk

Lokalrådet har i samarbejde med foreningen BROEN oprettet en hjemmeside www.hansted-egebjerg.dk. Oprettelsen er betalt af de midler, kommunen har stillet til rådighed via SAMBY. Hjemmesiden er tænkt som et supplement til det bladet BROEN, der jo udkommer fire gange om året. Alle artikler fra BROEN siden 1980, kan findes på hjemmesiden.

Ved hjælp af søgefunktionen kan man altså finde stof fra de mange artikler, hvis man er interesseret i et bestemt emne. Hjemmesiden giver også overblik over de mange aktiviteter, der rør sig i de mange foreninger. Det er godt, ikke mindst for de mange nye, der flytter til vores lokalområde.

I forhold til lokalrådet er tanken med hjemmesiden, at vi gennem denne kan orientere om det, vi arbejder med, og at vi kan få idéer og forslag og være i dialog med lokalområdets beboere.

Hjemmesiden er hurtigt kommet op på et fint besøgstal. I juni var der 1.313 besøgende, og hver besøgende klikker sig i gennemsnit rundt på 8 sider, artikler, billeder eller lignende. I juli var besøgstallet 828, men det var jo også i sommerferietiden. I august har indtil nu haft 587 besøg, så vi ender nok på ca. 1.000 besøg. Når man ser statikken over antal besøgende pr. dag, så er besøgstallet helt naturligt omvendt proportionalt med vejret. Jo bedre vejr, jo færre besøg. Udover vejret afhænger besøgstallet også af, hvilke nyheder vi har på siden. Vi har tilladelse fra Horsens Folkeblad til at vise deres artikler om nyheder i vores område.

Forslag om cykelsti langs Egebjergvej

I Horsens Kommunes flotte Cykelpolitik Januar 2004 indgår Egebjergvej som en af primær-ruterne. Imidlertid er det sådan, at der på en strækning på ca. 1.000 m. fra kort efter krydset Egebjergvej / Gl. Århusvej og frem til Egebjerg ikke er nogen cykelsti eller gangsti.

Lokalråd har foreslået kommunen, at der på den nævnte strækning anlægges cykel- og gangstier på begge sider af Egebjergvej.

Horsens Kommune har pænt takket for forslaget og er enig i det ønskelige i cykelstier på den pågældende strækning. Ønsket vil blive prioriteret sammen med andre ønsker i kommunen i en stiplan, der skulle blive udarbejdet i år.

Lokalrådet i Gedved har givet forslaget sin opbakning, idet strækningen jo også er vigtig for dem, der vil cykle mellem Gedved og Horsens.

Lokalrådets første år

Lokalrådets første år må betragtes som et år “under oprettelse”.

Vi blev jo kun valgt tre personer til lokalrådet, som helst skal være på fem medlemmer.

Vi har ikke konstitueret os i lokalrådet med formand, næstformand osv. Vi har haft et fint og uformelt samarbejde.

I det forløbende år har vi jo også været i venteposition med hensyn til, hvordan SAMBY og samspillet med de øvrige bysamfund kommer til at virke.

Nu håber vi at blive flere medlemmer i lokalrådet. Flere medlemmer vil give flere idéer og impulser til, hvad vi skal tage fat på i vores lokalområde, og flere kræfter til at gøre det samt ikke mindst en endnu bedre netværk til beboere og foreninger.

Forslag til planer for det kommende år

Hans Kurt oplyste, at der ikke foreligger konkrete planer for det kommende år. Forventede, at der vil komme impulser fra Borgermødet og nye medlemmer i Lokalrådet.

Det blev foreslået, at Lokalrådet arbejder med blandt andet:
• Lugtgener fra rensningsanlægget ved slagteriet.
• Følger op på forslaget om cykelsti langs Egebjergvej
• Gangbro over jernbanen ved containerpladsen i Hansted
• Fjernelse af ukrudt på fortove langs fællesarealer og lignende

Valg af medlemmer til lokalrådet

Nyvalgt til Lokalrådet blev:
Yvonne A. Christiansen, Egesholm 38, Egebjerg.
Karin Hansen, Hanstedvej 48 B, Hansted.

Valg af to supplanter

Nyvalgt som suppleanter blev:
Palle Koch, Skovvej 29, Egebjerg
Poul Larsen, Vandværksvej 16, Egebjerg

Venlig hilsen
Hansted-Egebjerg Lokalråd

Hans Kurt Jacobsen Bavnehøjvej 13,
Egebjerg 8700 Horsens
Arne Busch Laursen Bavnehøjvej 11,
Egebjerg 8700 Horsens
Hans Thomsen Stængervej 44,
Hansted 8700 Horsens

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.