Borgermøde 4.1.2007 struktur for samarbejde mellem bysamfund (SAMBY)

Borgermødet den 4. januar 2007 på Egebakken

Struktur for samarbejdet mellem bysamfund i Horsens Kommune

1. Baggrund

En række nøglepersoner fra Gedved, Brædstrup og Horsens kommuner tog i foråret 2006 initiativ til at undersøge muligheden for et oplæg til kommende samarbejde mellem bysamfundene og den nye Horsens Kommune.

Forud havde der på initiativ af Landsbyrådet i Horsens været afholdt et dialogmøde i november 2005 med borgere og organisationer fra landdistrikterne i Horsens, Gedved og Brædstrup kommuner. på dette møde blev det nævnt at der fra politisk side blev lagt op til, at bysamfundene selv fandt frem til en model for samarbejdet med Ny Horsens kommune.

Søvind Landsbyråd indkaldte derefter repræsentanter, med tilknytning til foreningslivet i de forskellige bysamfund.

Det første møde afholdtes den 3. april og her deltog 7 ud af de 9 inviterede bysamfund: Hansted/ Egebjerg, Tvingstrup, Lund, Hovedgård, Nim, Hatting og Søvind. Der var afbud fra Gedved og Østbirk. Dertil deltog Bjarne Gregersen fra Horsens kommune.

På det efterfølgende møde den 12. juni var der udelukkende positive tilbagemeldinger – også fra de repræsentanter der ikke kunne møde op – om at fortsætte arbejdet. Det blev vedtaget at nedsætte en arbejdsgruppe som fik til opgave at udarbejde et forslag til struktur for samarbejdet med den nye kommune.

2. Hvorfor en sammenslutning af bysamfund?

Når den nye storkommune slår dørene op i januar 2007, har de fleste af vore bysamfund fået betydeligt længere til rådhuset end de har i dag. Det er op til disse bysamfund og den nye kommune i fællesskab at sikre, at afstanden til rådhuset kun bliver rent geografisk – at der også tages hånd om bysamfundenes fremtid i den nye struktur.

Det vil kræve et stærkt lokalt engagement og initiativ i bysamfundene og en god dialog med kommunen om udvikling i bysamfundene samt tilhørende opland.

Der skal skabes en koordinering af de initiativer der tages op i bysamfundene og der skal være støtte til ildsjælene ude i bysamfundene.

Der er behov for en sammenslutning, hvor de forskellige bysamfund kan koordinere deres initiativer, udveksle ideer og erfaringer etc.Det handler det næste afsnit om.

3. Vision

Det lokale initiativ og engagement er en vigtig hjørnesten i udviklingen i de mindre bysamfund i Ny Horsens.

Sammenslutningen ser det som sin hovedopgave at støtte og styrke udviklingen af bysamfundene og det tilhørende opland, så der er attraktive bosætningssteder og så der kan tiltrækkes relevante erhvervsvirksomheder.

Dette kan bl.a. ske ved at understøtte foreningsliv og samlingssteder i bysamfundene. Herigennem kan opnås den nødvendige støtte til de ildsjæle, der ofte er forudsætningen for den type arbejde.

Sammenslutningen vil desuden arbejde for at formidle inspiration og skabe netværk mellem bysamfundene.

Gennem møder på tværs, skal der udveksles ideer og erfaringer og dannes netværk. Der skal indsamles og videreformidles gode ideer.

Sammenslutningen skal være sparringspartner og have et inspirerende samarbejde med kommunens politikere og forvaltninger. på den måde sikres, at kommunen og 
bysamfundene kommer til at arbejde i samme retning.

4. Formål

Sammenslutningen af bysamfund har til formål:

at være bindeled mellem de lokale organisationer i bysamfundene og Horsens kommune

at orientere gensidigt om lokalt arbejde og planer

at drøfte fælles problemer og løsning af fælles opgaver.Sammenslutningen skal ikke beskæftige sig med partipolitiske spørgsmål eller med spørgsmål vedr. de små landsbyer, som Landsbyrådet i Horsens tager sig af.

Målet for sammenslutningen er

At bysamfundene inspirerer hinanden.

At bysamfundene samarbejder og samler kræfterne om at løse fælles problemer.

At sikre, at politikerne ikke arbejder i en retning, mens borgerne vil i en anden retning.

At sikre, at der samarbejdes om at give bysamfundene de bedste vilkår i stedet for at borgere og kommune/politikere er i opposition til hinanden.

At borgerne inddrages i planer og beslutninger vedrørende deres lokalområde.

At sikre at borgerne får tid til at drøfte lokale anliggender.

5. Struktur

Valg til sammenslutningen

Hvert bysamfund stiller med to personer. Disse vælges i demokratiske processer ved indirekte eller direkte valg, for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Politisk valgte er ikke valgbare til sammenslutningen.

Forretningsorden for møderne.

Mødeledelsen går på skift i alfabetisk rækkefølge (bynavne) mellem de respektive bysamfund i sammenslutningen.

Mødested går på skift mellem bysamfundene.

Mødelederens opgave er at åbne og lede mødet samt udfærdige kortfattet beslutningsreferat.

Der holdes møde 4-6 gange årligt. Der laves en mødeplan for et år ad gangen.

Der tilstræbes enighed i alle beslutninger. Ved uenighed skal de enkelte bysamfunds stillingtagen fremgå af referatet.

Kasserer- samt sekretærfunktionen varetages af en eventuel projektleder eller en forvaltningsmæssig person.

Der vælges en kontaktperson for et år ad gangen.

Kontaktflader

Der skal planlægges et årligt møde mellem sammenslutningen og borgmester og relevante udvalgsformænd. Vilkårene for mødet skal specificeres efterfølgende.

Medlemmerne af sammenslutningen er villige til “at deltage på udvalgsmøder efter aftale.

Sammenslutningen udsender referater og modtager referater.

6. Finansiering

1. Kommunal finansiering: Sammenslutningen skal have et driftsbudget. Dette budget kan anvendes til aflønning af evt. ressourceperson, annoncering, web-side, post, informationsmateriale etc.

2. Finansiering fra fonde, EU-midler mv.

Denne finansiering kan anvendes til fælles projekter, som sammenslutningen tager initiativ til.

7. Tidsplan

2006 September: Arbejdsgruppen sender papiret til Jan Trøjborg

Oktober: Møder vedr. forslaget og politisk proces

2007 Januar: Sammenslutningen træder i kraft

8. Arbejdsgruppens deltagere og medvirkende bysamfund

Arbejdsgruppen

Niels L. Olsen, Tvingstrup
Lone Mikkelsen, Tvingstrup
Martin Lausen, Søvind
Henrik Hopff, Søvind
Ronny Jørgensen, Hovedgård

Medvirkende bysamfund

Hansted/ Egebjerg
Tvingstrup
Lund
Hovedgård
Nim
Hatting
Gedved
Søvind

9. Definitioner

Et Landsbyråd

En paraplyorganisation for et bysamfunds foreninger og borgergrupper. Et landsbyråd kan konstrueres på mange måder og dække byen og dens opland.

Landsbyrådet i Horsens

Landsbyrådet er et kontaktforum mellem landsbyerne i Horsens Kommune og udgør landsbyernes samlede kontaktled til Horsens Kommune og andre myndigheder. Gennem Landsbyrådet udveksler landsbyerne ideer og erfaringer vedrørende landsbyforhold og bidrager til det generelle kendskab til landsbyernes forhold.

Landsbyrådet blev etableret i 1999 efter forslag fra Byrådet i Horsens Kommune. Landsbyrådets hovedopgave er at sikre udviklingen i landsbyerne og det åbne land gennem et forpligtigende samarbejde mellem Kommunen og landsbyerne og på en sådan måde, at landsbyernes og det åbne lands særlige karakteristika fastholdes.

Størrelse af en landsby og et bysamfund.

En landsby opfattes her på en størrelse fra 50 – 500 indbyggere
Et bysamfund opfattes som 500 op til 2500 indbyggere.

Ovenstående udarbejdet af arbejdsgruppen i juli 2006 og revideret på fællesmøde den 19. september 2006.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.