Generalforsamling, torsdag den 5. april 2018

Kastanjebakken-Bavnehøjvej grundejerforening – Referat fra Generalforsamling 5-4-2018

 1. Valg af dirigent:
  Hans Christensen blev enstemmig valgt.
  Lovligt indkaldt og varslet.
  Der var 13 deltagere samt 4 fra bestyrelsen, Chris var syg.
 2. Formandens beretning:
  2 møder; konstituering, som det plejer med Esben som formand, og Jesper som kasser, og et andet møde..
  Vi drøftede muligheden for sprøjtning mod myrer, Det fik vi gjort 2 gange som aftalt sidste år.
  Det er umiddelbart meget effektivt.
  Desuden har vi drøftet muligheden for at få sten lagt ud på stien på Bavnehøjvej. Der køres alt for stærkt!
  Asfalten har været drøftet, da stamvejen ikke er overdraget endnu. Vi forventer det kan laves sammen med fjernvarmen. Kommunen er forespurgt.
  Generelt et stille år.
 3. Godkendelse af regnskab:
  Fint år med overskud igen.
  Der var en dobbelt indbetaling i 2017, hvorfor synderen slipper i 2018.
  Foreningen kom ud med et overskud på kr. 28.366,33 i 2017 – regnskabet blev godkendt.
  Der budgetteres med et overskud på kr. 19.730,00- i 2018 – kontingentet forbliver uændret.
  Vejfond er til tilskud til ny asfalt mv. når tid er. Hvornår vides ikke. Stamvejen er ikke overtaget
  fra kommunen endnu, og den skal formentligt have ny asfalt, som vi ikke skal bekoste. Vejfonden
  kan også bruges til fortove, hvis fx myrer har ødelagt det. Som nævnt sidste år SKAL den enkelte
  grundejer holde egne fortove! Både ukrudt, myrer osv. Det er et krav.
  På et tidspunkt skal vi også have en slamsuger ud og suge alle brønde osv.
  Alle skal inviteres til sommerfest, det var glemt i 2017. Det bliver der sørget for i 2018 af bestyrelsen.
 4. Valg til bestyrelsen:
  Esben Hedeager – modtog genvalg
  Jesper Troelsen – modtog genvalg
  Chris Nyborg – modtog genvalg
  Revisor: Lis Madsen – modtog genvalg
  Revisorsuppleant: Cuno Stensgaard blev valgt
  Suppleant til bestyrelsen: Flemming Andersen blev valgt
  Suppleant til bestyrelsen: Ole Basse blev valgt
 5. Status på veje og stier. Indkørsel fra de almene boliger:
  Korrespondance med Veje og Affald ved kommunen. De er umiddelbart trætte af at de ikke har fået overdraget stamvejen til os. Det er vi tilfredse med, da slidlaget bør skiftes. Stikvejene revner rundt omkring, og fjernvarmen er en joker i denne henseende, da de skal gå i gang med at grave rør ned. Vi har bedt om ikke at få gjort noget før de graver rørene ned. Så vi afventer fjernvarmen og kommunen.
  Når fjernvarmen kommer vil vi prøve at dokumentere, at de graver og laver arbejdet ordentligt. Det opfordrer bestyrelsen alle grundejere til at gøre både på egen grund og fælles veje, da kvaliteten af gravearbejde mv. halter nogen steder.
  Måske vi bør overveje advokatbistand ifm. de eventuelle fejl og mangler der måtte opstå. Hvis man er medlem af parcelhusejernes forening kan man måske hente noget.
  Kommunen er svær at i tale, da de har travlt med masser af andre ting. Vi har en forventning om, at fortove bliver lagt om, der hvor de har lagt kabler ned. De er nemlig lavet forkert, hvilket vi har dokumenteret med fotografier.
  Vi har foreslået at der bliver parkering forbudt på det stykke på stamvejen fra Egebjergvej, da det er et problem med pladsen.
 6. Indkomne forslag:
  Ingen indkomne forslag.
 7. Evt.
  Fortove, græs arealer mv. er ødelagt ifm. bygningen af de nye tryghedsboliger. Da vejen stadig ikke er overdraget er det ikke vores ansvar, hvorfor det skal bringes i orden af kommunen. Kommunen er kontaktet.
  Status på overordnet grundejerforening er at det lader til at det er gået i stå. Men noget tyder på, at vi ikke behøver have fælles økonomi i en fælles grundejerforening.
  De nye tryghedsboliger har vi spurgt kommunen omkring, hvor de hører til. De skal jf. Brian Hannibal fra HK være med til at betale for vedligehold af stamvej, som de kører ud på.
  Snerydning foregår ved at Jesper fra bestyrelsen sender en sms, og så bliver der ryddet. Lars Madsen kører ikke længere, og den nye er ikke lige så god. Men ellers ingen indvendinger.
  Er højre vigepligt et problem på/fra de små veje? Ikke umiddelbart. Husk at følg trafikreglerne! Der bliver generelt kørt alt for stærkt er det generelle indtryk.
  Formand Esben: Hvad er holdningen til at få sprøjtet mod myrer? Det har generelt været effektivt.
  Det er aftalt, at bestyrelsen tager stilling til det, da vi har rigtigt mange myrer.
  Spørgsmål: Er der mulighed for at få flyttet et busstoppested? Det vides ikke, men man bør kontakte kommunen eller lokalrådet.
  Der opfordres til at man tager et kig på https://nabohjælp.dk/. Det er en officiel app/løsning, som bl.a. hjælper med at skabe mere tryghed i nærområderne.Mvh Bestyrelsen