Generalforsamling 31. marts 2011

Referat fra Generalforsamling for Grundejerforeningen Kastanjeparken/Bavnehøjvej

Generalforsamling blev afholdt d. 31.03.2011. Punkterne blev gennemgået ifølge dagsorden.
Formanden bød Velkommen.
1. Valg af dirigent
Søren Mogensen blev valgt som dirigent for mødet. Indkaldelse til generalforsamling er udsendt d. 12. marts og er derfor lovligt varslet ifølge vedtægterne.
2. Formandens beretning
Formand Esben Hedeager Hansen fremlagde årsberetning. Beretningen blev godkendt uden afstemning.
3. Regnskab for 2010
Kasserer Jesper Mortensen fremlagde regnskabet for 2010. Der er et lille underskud pga. ekstraordinære udgifter til snerydning. Der blev generelt udtrykt tilfredshed med niveauet for snerydning. Beløbet der afsættes til Vejfonden blev drøftet. Beløbet er sat til kr. 300 per husstand og er inkluderet i det årlige kontingent. Formålet er at sikre, at der er det fornødne til ny asfaltering når behovet opstår.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget for 2011, herunder fastsættelse af kontingent
Kasserer Jesper Mortensen fremlagde forslag til budget for 2011.
Kontingent for 2011 foreslås øget til kr. 1.200 per husstand, pga. de store udgifter til snerydning. Der er budgetteret med knap så store udgifter til snerydning i 2011. Kontingentet blev vedtaget.
Bestyrelsen foreslog, at hvis der igen bliver ekstraordinært store udgifter til snerydning, kunne der blive tale om at foretage en ekstraordinær opkrævning. Forslaget blev drøftet på generalformsalingen, hvor man mente at et evt. underskud i stedet kunne trækkes fra Vejfonden, hvilket der var generel enighed om. En anden mulighed er at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen valgte herefter at trække forslaget om en evt. ekstraordinær opkrævning tilbage.
Budgettet blev godkendt.
5. Valg til bestyrelsen
På valg var Jesper Mortensen (kasserer), Bent Andersen, Annette Ravn. Alle modtog genvalg.
Suppleanter til bestyrelsen: Hans Kristensen og Jesper Antonsen blev genvalgt.
Revisor: Lis Madsen modtog genvalg.
Revisor suppleant: Flemming Thomsen.
6. Overdragelse af området
Der har været gennemgang med Horsens Kommune og fastlæggelse af de mangler der skal udbedres. Knækkede fliser er skiftet og enkelte udgåede træer skiftes her i foråret. Asfaltstien fra området op til vandværket blev drøftet. Stien er knækket i begge sider, formentlig pga. kørsel med for store maskiner ved snerydning. Kommunen fastholder derfor at vi selv må stå for evt. udbedring. Samtidig mangler der græs til at holde på kanterne. Endelig ønskes etablering af en form for trafikdæmpning på stien. Bestyrelsen ser på mulighederne.
Det er endvidere aftalt at grundejerforeningen selv skal så græs langs med læhegnet. I den forbindelse skal jorden udjævnes. Dette skal ske forholdsvis hurtigt, dels for at få sået græsset i foråret, dels for undgå at der henkastes haveaffald.
Skødet er underskrevet og indsendt til kommunen og vil blive tinglyst snarest. Området er nu overdraget til Grundejerforeningen.
7. Færdiggørelse af Kastanjeallé
Horsens Kommune har skriftlig meddelt, at færdiggørelse af Kastanjeallé forventes afsluttet inden udgangen af 2011, dog kun frem til læhegnet. Dog etableres der ikke træer før hele området er overdraget.
8. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
9. Evt.
Der er ikke noget nyt vedr. den overordnede grundejerforening for hele området. Det afventer at de øvrige grundejerforeninger har fået overdraget deres området.
Der var et ønske om at fjerne den del af bevoksningen på bavnehøjen, som skjuler selve højen. Bestyrelsen undersøger om det er tilladt eller om det er ”fredet”. Der var desuden et ønske om i 2014, at fejre 150 års jubilæum for et mindre slag d. 10. april 1864. Bestyrelsen ser på det.
Løsgående hunde i området blev drøftet, da de ind imellem skaber en del utryghed. Der henstilles til at hunde generelt føres i snor og husk at medbringe pose

2 tanker om "Generalforsamling 31. marts 2011"

 1. Kirsten Hansen

  HEJ
  Efterhånden har der jo været en del generalforsamlinger siden 2011 siden er ikke rigtig blevet revideret jeg savner referater har kigget efter det hvert år men nu synes jeg efterhånden der er gået nogle år hvor man godt lige vil se/høre om der er sket noget nyt er desværre forhindret til generalforsamlingen og dels hører jeg meget dårligt.
  med venlig hilsen
  Kirsten Hansen
  Kastanjeparken 19

 2. Hans Kurt Jacobsen

  Hej
  Tak for din henvendelse om, at siderne for vores grundejerforening på https://www.hansted-egebjerg.dk ikke har været ajourført i flere år. Jeg har nu lagt oplysninger om bestyrelsen og den seneste generalforsamling på hjemmesiden.
  Det skyldes sygdom, at der er gået nogen tid fra din henvendelse.
  Venlig hilsen
  Hans Kurt Jacobsen
  Bavnehøjvej 13

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.