Generalforsamling 26. marts 2009

Deltagere: 20 medlemmer og bestyrelse.

Ad 1) Formandens beretning

Traditionen tro blev der afholdt Sct. Hans sidste år, hvor Peter Sørensen holdt båltale. Der var pænt med fremmødte til arrangementet. Det er dejligt at se, at folk støtter op omkring arrangementet. Til den lidt mere alvorlige del af sagen, så står vi langt om længe overfor at få overdraget området herude. Der er dog diverse mangler, der skal udbedres, før bestyrelsen skriver under. Der er selvfølgelig valg til bestyrelsen igen i år, og da der er to, der valgt at forlade bestyrelsen, vil jeg på bestyrelsens vegne gerne opfordre folk til at melde sig. Vi har alle et ansvar for området herude.

  • Formandens beretning blev godkendt af de fremmødte. 

Ad 2) Godkendelse af regnskab

·         Regnskabet blev godkendt af de fremmødte.

Ad 3) Budget 

·         Det blev diskuteret, om der er for mange penge i kassen, og om der eventuelt skulle overføres nogen til vejfonden.

·         Det blev også nævnt, at der skulle lave mere faste mål for, hvor meget der skal i vejfonden, og hvor meget der skalvære i beholdning. Bestyrelsen vil arbejde på en sådan plan.

Ad 4) Valg til bestyrelsen

Nye i bestyrelsen er:

·         Anette Ravn

·         Bent Andersen

Genvalgt er:

·         Jesper Mogensen – Bestyrelsen

·         Lise Madsen – revisor

·         Jesper Antonsen – suppleant

·         Fleming Thomsen – suppleant

·         Hans Christensen – suppleant

Ad 5) Færdiggørelse og overdragelse af området (vej, fortov, stier, fællesareal)

·         Vi skulle have overtaget fælles arealerne sidst år, men da der var en flere ting, der ikke var færdige, blev det udskudt til i år.
De sidste mangler bliver gennemgået med Sv. Erik Lind i starten af april, og når de er udbedret er vi klar til at overtage arealerne.

·         Bestyrelsen blev gjort opmaerksom på at de nyligt asfalterede stier ikke bliver saltet, bestyrelsen vil se til, at det bliver gjort i fremtiden.

·         Bestyrelsen blev lige ledes gjort opmærksom på, at skrænten ned til andelsboligerne ikke bliver slået. Det vil bestyrelsen ligeledes se til at de bliver.

·         Kastanje Allé (den “store”) vej er ikke i kommunens buget til færdiggørelse før i 2011. Bestyrelsen vil prøve at lægge pres på kommunen for at få stykket fra Egebjergvej til læbæltet gjort færdig, da der på denne strækning ikke er nogen, der har udkørsler.

Ad 6) Beplantningsudvalget

·         Der er fra beplantnings udvalget ikke nogen planer om at plante noget. De har været rundt området og er blevet enig om at der ikke mangler noget. Hvis der blev plantet noget, er det forbundet med udgifter til vedligeholdelse.

·         Beplantning udvalget har lagt de sidste sten ved bålpladsen, så den er helt færdig.

Ad 7) Indkomne forslag

  • lngen indkommende forslag.

Ad 8) Eventuelt

·         Bestyrelsen blev opfordret til at sende informationer rundt på E-mail, den vil overveje, hvordan dette kan lade sig gøre. Alternativt at uploade informationerne på vores lokale intranet (sider) på www.hansted-egebjerg.dk. 

·         Der blev foreslået at ændre § 12 i vedtægterne således, at det ikke er nødvendigt, at der skal sidde 7 medlemmer i bestyrelsen. Hvis vi skal lave denne ændring, skal den udsendes inden næste generalforsamling. (Det blev ikke aktuelt i år). 

·         Der bliver kørt meget stærkt på vores veje, der henstilles til, at man sætte farten ned, der er ikke mange sekunder at vinde ved at køre 50-60 km/t på vore veje. Derudover skal man være opmærksom på, at der er højre vigepligt på alle veje. Hvis man ikke overholder en højre vigepligt og påkører nogen, får man frataget sit kørekort! Grunden til at sætte farten ned skulle dog gerne være hensyn.

·         Det skal henstilles til, at hundeejere samler hundens efterladenskaber op. Der skal også opfordres til, ikke at have hunde stående og gø i haverne. Dette kan specielt være et problem om aftenen og tidligt om morgenen.

 

Mvh. Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.