En af vore lokale kommunalpolitikere

Tryk her for at se artiklen i blad format


Tekst og foto: Arne Laursen

Peter Sørensen blev valgt ind i Horsens Byråd ved kommunalvalget i november 2005 og opnåede et rigtig godt valgresultat med næstflest personlige stemmer på den socialdemokratiske liste.
Broens udsendte har aflagt besøg hos Peter Sørensen, der bor på Egesholm i Egebjerg. Peter Sørensen blev valgt ind i Horsens Byråd ved sidste kommunalvalg i 2005. Det gode valg med mange personlige stemmer gav plads i tre af de „tunge” udvalg, nemlig: Økonomiudvalget, udvalget for Teknik og Miljø samt Børneudvalget.
“Det var meget positivt med det gode valgresultat, og antallet af personlige stemmer var flere end jeg selv havde forventet”, fortæller Peter Sørensen.

„Hvorfor gik du ind i kommunalpolitik”?
„Politik har altid interesseret mig, og det politiske arbejde startede på mit arbejde på Horsens Sygehus, hvor jeg i 1990’erne var tillidsmand. Sygehuse er styret af politikere og politiske løsninger. Disse løsninger syntes jeg ofte var for kortsigtede, og jeg kunne derfor godt efterlyse mere langsigtede løsninger”, fortæller Peter Sørensen og fortsætter: „Ligeledes da jeg fik børn syntes jeg også, at de tilbud børn fik, var gode, men det kunne gøres bedre. Det samme gjaldt erhvervs- og ældreområdet.”
Peter Sørensen fortæller videre, at lysten til at stille op til kommunalvalget i 2001 var der, men han manglede tiden til det, bl.a. var hans børn små. Men efter samråd med sin familie blev det besluttet, at nu skulle det prøves.

Arbejdet i byrådet
Byrådsarbejdet er for Peter Sørensen ret omfattende. Der afholdes byrådsmøde en gang om måneden. Teknik og Miljø-udvalget afholder møder en gang om måneden, det gør Børneudvalget også. Økonomiudvalget mødes hver 14. dag.
Derudover deltager han i en række møder som repræsentant for ovennævnte udvalg. For Teknik og Miljø er det møder med Skov- og Naturstyrelsen, vandværker, interessenter fra landbruget, temadage omkring affald, trafikplanlægning m.m.
Møder i forbindelse med Børneudvalgs arbejdet kan være deltagelse i borgermøder om børn, møder med bestyrelser i institutioner, temadage om børneproblematikker m.m.
Økonomi udvalgsarbejdet indebærer møder vedrørende budget og budgetopfølgning. På erhvervsområdet er der møder om f.eks. logistik og trafik, møder med erhvervsrådet og cityforeningen og meget mere.
Derudover er Peter Sørensen, som repræsentant for Horsens Komune, i bestyrelsen for to selskaber: GIS Danmark, som er et geoteknisk selskab, LAG, som står for foreningen af lokale aktionsgrupper.

Det politiske samarbejde i Horsens Byråd
På spørgsmålet om det politiske samarbejde i byrådet fortæller Peter Sørensen, at der er et godt samarbejde på tværs af partierne. Man er meget enige om de fleste vigtige beslutninger, der træffes. Der er også en pligt til at søge det brede samarbejde. Men selvfølgelig er der nogle principbeslutninger, man er uenige om.

Lokalpolitiker eller storkommune politiker
„Er du valgt som repræsentant for lokalområdet eller Horsens storkommune”?
„Jeg er først og fremmest valgt som repræsentant for hele Horsens Kommune”, fortæller Peter Sørensen. Selvfølgelig har jeg føling med, hvad der sker lokalt. Jeg får mange henvendelser fra lokale beboere, som enten har et problem eller et godt forslag. Disse henvendelser tager jeg seriøst og bringer dem videre i det kommunale system.”

Politiske beslutninger og prioriteringer i lokalområdet
Lokalt er Peter Sørensen stolt og glad for at have deltaget i beslutningen omkring naturgenopretningsprojektet i Hansted Skov. Ligeledes den påbegyndte renovering af Egebjergskolen, som var tiltrængt, og godt i gang. Peter Sørensen prioriterer højt, at såvel Egebjergskolen som alle andre skoler i vores kommune tilføres midler, som gør rammerne tidssvarende. Ligeledes er han glad for, at han har været med i beslutningen om, at Egebjerg har fået den første vuggestue i kommunen uden for Horsens by.
Ligeledes vil Peter Sørensen fortsætte arbejdet for en cykelsti fra Horsens til Egebjerg og Gedved.
Han fortæller videre, at på Egebjergbakken er det besluttet at opføre to helleanlæg i forbindelse med indkørslen til de to nye boligområder. På Rådvedvej er der planer i støbeskeen, hvad angår trafiksikkerheden.
Alle disse tiltag vil medvirke til at øge trafiksikkerheden i vores område.


Peter Sørensen på sin arbejdsplads på Horsens sygehus.

Lokale aktiviteter
Som lokal politiker og borger påskønner Peter Sørensen de mange gode aktiviteter, der foregår i vores område. Eksempelvis kan nævnes Plejehjemmet Egebakken, hvor de ansatte sammen med Egebakkens Venner gør et meget stort arbejde med de mange lokale aktiviteter, som gør Egebakken til et meget levende sted.

Politiske visioner
„Hvad er dine visioner for vores kommune”? “Det er bl.a. at gøre det attraktivt for erhvervslivet at høre til i Horsens Kommune”, siger Peter Sørensen. “Det skaffer arbejdspladser til kommunen. Det er bl.a. vigtigt at tiltrække videns arbejdspladser. Alt i alt en erhvervspolitik med respekt for de mange gode virksomheder, vi allerede har i kommunen. Ligeledes skal vi også sørge for, at der er hænder nok til at tage sig af vor ældre, børn og svage grupper.
Det gør vi ved at gøre Horsens Kommune til en attraktiv arbejdsplads med en god løn- og personalepolitik. Ud fra en ansvarlig økonomisk politik skal servicen til kommunens borgere skal være i orden.”

At bo i Egebjerg
Peter Sørensen fortæller, at han er opvokset i Egebjerg og boet her næsten altid. Han synes, det er et dejligt sted at bo. Han er meget engageret i Egebjerg Idrætsforening, i dag som hjælpetræner for serie IV holdet. Endvidere har han trænet en del børnehold. Han kender de fleste, der bor her. Derfor har de fleste let ved at henvende sig til ham om et eller andet lokal politisk spørgsmål. Han giver udtryk for, at langt de fleste har forståelse for de politiske beslutninger, der er mindre populære.

Næste kommunalvalg
„Opstiller du til næste valg”?, spørger jeg til sidst Peter Sørensen. „Jeg er glad for at arbejde med politik”, fortæller Peter Sørensen”. Men beslutningen om at opstille næste gang har jeg ikke truffet endnu. Det er endnu ikke drøftet med familien.”

Horsens Sygehus
I 1991 blev Peter Sørensen ansat på Brædstrup Sygehus som portør. I 1998 blev han ansat som serviceleder på Horsens sygehus med ansvaret for 50 – 60 medarbejdere. I den forbindelse fortæller Peter Sørensen, at han har arbejdet meget for beslutningen om, at Horsens Sygehus fik status af akutsygehus.
Privat er Peter Sørensen gift med Karen, der arbejder i Nordea. Sammen har de to piger, Julie på 12 år og Anne på 10 år. De går begge på Egebjergskolen.

Broen 20. årgang – nr. 4

2008 Juni – juli – august

Politik, lokalpolitik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.