St. Hansted Å reguleringsprojekt

Klik og se artiklen i bladlayout

St. Hansted Å reguleringsprojekt

Historien bag vådområdet ved St. Hansted Å

En arbejdsgruppe under Horsens Ren Fjord undersøgte i efteråret 1997 mulighederne for genslyngning af St. Hansted Å på en ca. 1500 meter lang strækning opstrøms motorvejen. Opgaven med gennemførelse af projektet blev overdraget til Vejle Amt i 1999, men muligheder for finansiering af projektet var ikke til stede, og først i oktober 2001 fik amtet tilsagn om tilskud til gennemførelse af de nødvendige tekniske og biologiske undersøgelser.

Det viste sig, at projektet ikke kunne udføres som det oprindeligt var tiltænkt af arbejdsgruppen. En større genslyngning af vandløbet i området ville betyde så store oversvømmelser, at en beboelse i området ville blive generet betydeligt. I stedet kom projektet til at indeholde en række mindre tiltag, der samlet set vil kunne fjerne kvælstofoverskuddet fra oplandet, forbedre vandløbsforholdene, skabe ny natur og sikre en sammenhængende græsning af de vandløbsnære arealer nord for åen.

Hansted Ådal var i tertiærtiden en dalsænkning, og ådalens nuværende konturer blev dannet under sidste istid. Sammen med Bygholm Ådal udgør Hansted Å systemet de
væsentligste kilder til Horsens Fjord.

Lige før Hansted Å løber ud i Horsens Fjord, danner den nordøst for Horsens et udstrakt lavvandet brakvandsområde, Nørrestrand, som er et værdifuldt område for såvel
planter som dyr.

Vådområdets placering nordvest for Horsens. 4,5 km nedstrøms projektområdet findes den værdifulde ferskvandssø, Nørrestrand. Syd for Hansted Å findes det andet store vandløbssystem til Horsens Fjord – Bygholm Å.

St. Hansted Å blev reguleret første gang i 1914. Åen blev udrettet og uddybet op til 1 m på den øverste strækning. I 1955 blev der foretaget en yderligere regulering og uddybning af åen fra Egebjerg Enge til Nørrestrand.

Ved denne regulering blev de 4 pumpelag Egebjerg Enge, Hansted Enge, Bygholm Enge og Horsens Enge oprettet.

Vådområdets placering nordvest for Horsens

Hvorfor etablere våde enge ?

Projektområdet omfatter ca. 59 ha og forløber 1100 meter langs St. Hansted Å til Motorvejsbroen. De våde enge skabes ved afbrydning af drængrøfter på udvalgte steder,
så drænvand i højere grad tvinges gennem engjorden på sin vej mod vandløbet.
Desuden genetableres et 300 meter langt slyng på St. Hansted Å, hvorved vandstanden i åen hæves med 10-20 cm.

I de våde enge er naturen i stand til at fjerne en stor del af kvælstoffet. Bakterier i engene omdanner nitrat til frit kvælstof, som er en harmløs luftart.
Det forventes at projektet kan fjerne op mod 7,5 tons kvælstof om året, svarende til 130 kg N/ha.
Foruden fjernelse af kvælstof, forventes det, at projektet
vil medvirke til en tilbageholdelse af fosfor.
Sidstnævnte er en væsentlig faktor for den stadig stigende tilgroning af Nørrestrand, samt for miljøtilstanden i den indre del af Horsens Fjord.

Den våde engjord er som regel iltfattig

St. Hansted Å er målsat som laksefiskevand på strækningen fra Vintenskov til Horsens Nørrestrand. Målsætningen er ikke opfyldt, fordi vandløbet er ensformigt med en mudret/sandet bund uden levesteder for fisk og smådyr. Det forventes, at genslyngning af St. Hansted Å vil forbedre de fysiske forhold i vandløbet.

Reguleringsprojektet omhandler

Udfra en samlet vurdering af de kulturhistoriske interesser i området vil projektet ikke få negative konsekvenser for eksisterende synlige kulturspor. En generelt højere vandstand i området vil umiddelbart også kunne forventes at have en positiv effekt på bevarelse af eventuelt organisk materiale i tilknytning til kendte stenalderbopladser i området.
St. Hansted Å er optaget som amtsvandløb. Det gældende regulativ er vedtaget i marts 1990.

Reguleringsprojektet omhandler vandløbsstrækningen st. 1960 til motorvejsbroen i st. 3072. De angivne stationeringer er i henhold til det gældende regulativ. Den stiplede
røde linje angiver projektområdet.

Nuværende afvanding i grøfterne

På den aktuelle strækning af St. Hansted Å findes omkring 25 forskellige grøftesystemer. Grøfterne løber vinkelret på åen, og udløbet bestå ofte af en kort rørledning. De fleste af systemerne er betydelig vandlidende på grund af manglende vedligeholdelse. Ved flere af grøfterne er der konstateret en betydeligt niveauforskel mellem vandstanden i åen og vandstanden i grøfterne. Dette skyldes primært, at grøfternes udløb er sandet til eller at rørunderføringerne er brudt sammen. Grøfterne tilstand er registret den 14. februar 2006 ved indmåling af vandstande og fotografering.

Til disse kanaler tilstøder et stort antal drænsystemer, dels i selve ådalen og dels fra oplandet. Drænsystemerne er kortlagt i stor udstrækning på nordsiden af Hansted Å
vha. gamle drænplaner fra Hedeselskabets arkiv. På sydsiden af åen har det ikke været muligt at skaffe drænplaner. Arealerne har dog tydeligvis været afvandede, hvilket formentlig har været udført af andre entreprenører.

Grøft/tilløb til St. Hansted Å

Projektforslag
Ændringer af grøftetilløb

Ved projektgennemførelsen afbrydes udvalgte grøfter inden deres udløb i St. Hansted Å. Afbrydelsen foretages ved at grøfterne tildækkes over en strækning på minimum
10 meter. Ofte vil det være muligt at anvende de nuværende overkørsler som afbrydelse for drænvandet til åen. Overkørslerne tages op eller knuses hvorved der skabes en
effektiv barriere for drænvandet. Det er hensigten, at grøfterne med tiden vil gro til og gradvis opfyldes. Afbrydelsen af grøfter er vist på oversigtskortet, bilag 1.

Ved nogle af grøftesystemerne vil det ikke være relevant at afbryde forbindelsen til vandløbet. Det drejer sig specielt om systemerne i den nordvestlige del af projektområdet, hvor oplandet ikke er dyrket landbrugsmæssigt, og hvor
kvælstoffjernelsen derfor vil være minimal. Samtidig er de ejendomme og fritidshuse, der ligger i kanten af de nordlige projektområde, afhængig af afvandingen fra grøfterne,
og en total afbrydelse vil skabe store gener.

Almindelig vedligeholdelse af disse grøfter i deres nuværende stand vil fortsat være tilladt, men en væsentlig ændring i vandføringsevnen vil ikke være lovlig, f.eks. i
form af uddybning.

St. Hansted Å

Gravemaskine

I områdets nordøstlige del omlægges et større dræntilløb, således at vandet ledes ned over engene. Omlægningen omfatter etablering af en ny, lukket rørledning for at
beskytte et værdifuldt naturområde.

Konsekvenser af projektforslaget

En stigning i vandstanden i ådalen vil volde størst gene for ejendommen, beliggende Rådved Kærvej 60. Imidlertid vil afværgeforanstaltninger omkring beboelsen samt udførelse af andre projekterede foranstaltninger, så vandet hurtigere kommer væk fra engene ved oversvømmelser, betyde, at afvandingsforholdene ved ejendommen vil kunne
sikres.

St. Hansted Å

Samtidig fastlægges en øvre grænse for vandstanden, idet der tages udgangspunkt i den eksisterende skalapæl i st. 2400.
Forholdene ved ejendommen bliver kritiske, når vandstanden når op omkring skalaens top i kote 1,35 m DNN. Beregninger af de nuværende forhold viser, at vandstanden i sommerperioden kan forekomme i dette niveau i op til 14 dage, hvis grøden ikke bliver slået. Dette målepunkt indskrives i regulativet som en øvre grænse for vandstanden,
hvorefter der skal foretages grødeskæring, idet niveauet dog skal være overskredet i mere end 14 sammenhængende dage.

Endelig skal det bemærkes, at ådalens store bredde giver en betydelig magasineffekt ved oversvømmelser. Det betyder, at vandstanden ikke stiger, selvom vandføringen i åen øges betydeligt.

St. Hansted Å side 51 nr 1

St. Hansted Å side 51 nr 2

St. Hansted Å side 51 nr 3

2007 Juni – juli -august

Broen 19. årgang – nr. 4

Samtid natur Å

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.