Hanstedgård

klik til artiklen i bladformat tekst: Frands Paaskesen

Hanstedgård er en meget gammel gård, oprindeligt var der et vadested. Det var betydeligt mere sumpet og lavtdengang, men vadestedet kunne beherskes, fjendtlige tropper ikke uden videre kunne komme over Hanstedå. Man kender fra forskellige beretninger og episoder i tidens b, at Hanstedgård har haft militær betydning.Byen Hansted være opstået omkring år 500 efter Kristi fødsel. Det kan blandt andet konstateres vedendelsen navnet “sted”, at det tilhører den tid, der hed Germansk Jernalder, og også ud fra noglearkæologiske fund, og fra nogle gravfund fremgår det tydeligt, at byen Hansted er en meget gammel landsby, som i sin tid er stiftet af meget velhavende borgere. Der er fundet fine smykker, glas og fingerringe, som nu er nationalmuseet.

langt som man nu ved noget om Hansted, har det tilhørt kongen eller kronen må man hellere sige. Vi ved, at både Hansted og Hanstedgård er anført i en liste over kronens gods, det vi kalder Kong Valdemars Jorde­ bog fra Valdemar Sejrs tid, det er omkring 1230, da har stedet i hvert fald hørt under kronen lige op til 1580. Det er ikke usandsynligt, at det er Erik Men ved, som er skyld i at Hanstedgård ligger, hvor den ligger nu.

Omkring år 1600 afhændede kongen gården ti l en adelsmand, det var slægten Brockkenhus, som man kender blandt andet fra Egeskov på Fyn.

Kort efter slaget bliver der opført en renæssancegård her, formentlig af samme art som Rosenvold og østfløjen på Boller med svungne gavle og med et tårn, men vi ved ikke nøjere, hvordan det har set ud. Vi ved bare, at den omkring 1660 blev rget og ødelagt af Brandenburgerne og Polakkerne, det var under svenskekri­gen, de optrådte som hjælpetropper, men de ødelagde mere end svenskerne gjorde.

Kort efter måtte adelen afhænde gården, og det hænger sammen med, at adelen efter svenskerkrigen bliver mere og mere forarmet og der opstår en ny herremandsstand nemlig den velhavende borgerstand.

En kendt Horsensborger købmand Anders Jensen Thonbo og hans hustru Dorthea Hansdatter Lottrup overtog Hanstedgård kort før 1700 og de rejste en ny hovedbygning her på stedet, det blev en egebindingsværks­ bygning, som kun kom til at stå i ca. 100 år, og derefter blev den nuværende hovedbygning opført, men den kom til at stå fundamen terne af Anders Jensen Thonbo og Dorthea Hansdatter Lottrups hovedbygning.

Det hed sig dengang, at Dorthea Hansdatter Lottrup var noget af en rappenskralde, og man kaldte hende for døvedorthe“, og det påstås, at hun en gang imellem står op af sin grav, og kører hun i karet med fire hovedløse heste ned gennem Hansted skov og ender på Hanstedgård, hvor hun går rundt og smækker med dørene om natten. Men hun har nu øvet nogle goder gerninger sit liv, hun har blandt andet oprettet Hansted Hospital, som dengang var tiltænkt som plejehjem for udslidte arbejdsfolk blandt andet fra Hanstedgård. Det skal dog for en fuldstændigheds skyld siges, at den nye ejer af Hanstedgård Mogens Holm Jensen sover ganske uforstyrret hver nat. Der går hundrede år, kommer der en forpagter på. Det er en Major Poul Gersdorff, han bliver både forpagter af Hanstedgård og forstander på Hansted Hospital. Det er en driftig mand, som også bliver hjulpet godt frem af de lidt bedre tider for landbruget. Han anlægger en stor romantisk have til hovedbygningen. Den have der i dag bærer absolut præg af, at det engang har været et flot anlæg. Gersdorff dør i 1822, og derefter kommer en anden officer, det var en ritmester Norup, der overtog forpagtningen af Hansted rd og blev forstander Hansted Hospital. I 1864 blev de to stillinger skilt ad, så der blev en selvstændig forpagter og en selvstændig forstander på hospitalet. Det var en meget bedre ordning, idet denne forstander blev fastlønnet, så han var økonomisk uafhængig af Hanstedgård.

I begyndelse af dette århundrede bliver Hanstedgård helt skilt ud fra Hansted Hospital. Gården bliver solgt og er så i privat eje indtil 1963, da den sidste private ejer fru Marie Have sælger til Horsens kommune. Det vil sige, at Hanstedgård har været under offentlige myndigheder i temmelig lange perioder, under kronen til 1585. Så under hospitalet fra 1711 til 1904, og så igen fra 1963 under Horsens kommune, som nu har solgt den til Mogens Holm Jensen.

Vi må jo indrømme, at Hanstedgård har haft en noget omskiftelig tilværelse, men tilsyneladende har det altid været en gård, der har haft betydning for om egnen, og det er da mit indtryk, at den altid har været drevet godt af dygtige forpagtere, og os der bor her, føler så afgjort, at den hører til, og at den stadig sætter sit præg på egnen.

Jeg har mine oplysninger fra en udsendelse i Horsens radio.

BROEN 11. årgang nr. 4 – maj – juni – juli – august 1999

LokalhistorieSkriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.