Kvalitetsudvikling på Egebjergskolen

Klik her og se artiklen i bladformat

Kvalitetsudvikling på

Egebjergskolen

Af Ole Gregersen

Alle institutioner og forvaltninger i Horsens Kommune skal nu til at anvende kvalitetsudvikling, og på Egebjergskolen er vi allerede godt i gang.

 

Vi har været så heldige, at være med i det store skoleudviklingsprojekt, SKUP, som i de sidste 4 år har været gennemført som et landsprojekt, hvor 12 skoler har været med – vi som skolen i Vejle amt. Under dette projekt har vi faktisk arbejdet os hen mod kvalitetsstyring, som det nu indføres overalt i kommunen.

Arbejdsmåden med kvalitetsudvikling består kort fortalt i, at skolen inden for sin målsætning udvælger nogle indsatsområder, som der laves handleplaner for. For hver handleplan sættes en tidsgrænse, og når den er nået, vurderes hvordan arbejdet med udførelsen af handleplanen så er gået.

Vi har netop vedtaget nedenstående målsætninger, indsatsområder og handleplaner for det næste år:

Målsætning nr. 1:

Vi vil skabe et trygt og engagerende miljø, så der er basis for i samarbejde med forældrene at opdrage og kvalificere eleverne til problemløsning, samarbejde og ansvarlighed.

Vi vil styrke elevernes selvværd og deres forståelse for ligeværd.

Måljustering:

Ved fagfordelingen i foråret 97 nedsættes en arbejdsgruppe, som skal fremsætte et forslag til justering af skolens mål inden jul 1997. Forslaget behandles i pæd.råd, elevråd og bestyrelsen inden sommer 1998.

Afprøvning af samtaleblade:

De “nye” samtaleblade afprøves indtil efteråret 1997. Her laves en skriftlig brugerundersøgelse – ved stikprøveudtagning – blandt forældre, elever og lærere. Dette arbejde forestås af en arbejdsgruppe, der nedsættes i foråret 97 i forbindelse med fagfordelingen.

På baggrund af undersøgelsen justeres samtalebladene.

Kvalitetsbegrebet i skolen:

Udarbejdelse af “Årsrapport” med dertil hørende indsatsområder fortsætter og udbygges.

(ansvarlig: OG).

En væsentlig kvalitetsparameter er undervisning på højt niveau. For at sikre, at lærerne fortsat er i stand til at gennemføre dette, må lærernes efteruddannelse / videreuddannelse og deres adgang til de bedste undervisningsmidler prioriteres højt.

Afklare antal af forældremøder og tid til forældresamtaler:

Ved forældremøderne i efteråret 1996, har emnet været drøftet. Der laves en sammenskrivning af resultatet, og der udarbejdes ændringer på baggrund heraf.

(ansvarlig: OG)

Læringsbegrebet:

På baggrund af brugerundersøgelsen i 1995 påbegyndes arbejdet med “det nye læringsbegreb” ved et stort forældremøde i foråret 1997. Indleder / foredragsholder skal være en kendt og dygtig ekspert på området.

Efterfølgende arbejder lærerne med emnet som et væsentligt element i den fælles kursusvirksomhed i resten af 1997.

Den videre kommunikation med forældrene om emnet fastlægges derpå nærmere.

(ansvarlig: skolebestyrelsen, OG og IP)

Målsætning nr. 2:

Vi vil prioritere den skriftlige kultur således, at eleverne i højere grad bliver i stand til at udtrykke sig.

Målsætning nr. 3:

Vi vil understøtte elevernes indre kvalitetskrav/personlige målsætninger. Eleverne skal bringes frem til at kunne sætte personlige mål over en længere tidshorisont, men også kunne formulere målsætning i relation til konkrete opgaver.

Intern evaluering (elev/lærer):

Arbejdet med elev/lærer-samtaler om elevernes faglige og sociale forhold understøttes i skoleåret 97/98 med:

  1. en arbejdsgruppes indsamling og bearbejdelse af materiale om intern evaluering fra litteraturen, fra andre skoler og fra vores egen skole,
  2. drøftelser i pædagogisk råd
  3. hjælpemateriale udarbejdet af arbejdsgruppen på baggrund af det foregående arbejde.

Arbejdsgruppennedsættes i forbindelse med fagfordelingen i foråret 97.

Målsætning nr. 4:

Eleverne skal bevidstgøres om deres egen identitet som historiske væsener for bedre at kunne orientere sig i nutiden og fremtiden.

Målsætning nr. 5:

Lærere og elever må jævnligt drøfte betydningen af de enkelte fags grundlæggende elementer og teknikker og herudfra foretage nødvendige justeringer af undervisningen.

Målsætning nr. 6:

Eleverne skal i forbindelse med geografi og historie (orienteringsfagene) i højere grad kunne orientere sig i tid og sted. Dette indebærer bl.a. mere præcis viden om historiske tidsforløb samt byers og landes placering.

Målsætning nr. 7:

Tematisk undervisning skal afbalanceres med helhedsbetragtninger for at fastholde historiske og kulturelle sammenhænge og de enkelte temaers sammenhæng med det øvrige pensum.

Informationsteknologi i projektopgaven:

Dette indsatsområde er en fortsættelse fra de 2 sidste år, og det færdiggøres. Der er afsat tid til deltagende lærere. Ved afslutningen, som sker v. sommerferien 1997, vil der blive udarbejdet en kort beskrivelse at projektet.

(ansvarlig: KP)

Målsætning nr. 8:

Valgfagene skal være med til at gøre skolen spændende og alsidig ved at give eleverne mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle sig kreativt, praktisk og musisk.

Målsætning nr. 9:

Der lægges vægt på et inspirerende og frugtbart samarbejde til glæde for det enkelte barn og hele klassens trivsel. Målet nås gennem defineret ansvarsfordeling og gensidige kvalitative informationer.

Skolefesten:

I skoleåret 1995/96 ændrede skolen helt sine traditionelle skolefester fra fester opdelt efter elevernes alder til en stor, fælles skolefest, som blev forberedt i en emneuge og afviklet om torsdagen fra kl. 16.00 til 24.00.

Vi ønsker at afprøve formen en gang mere. Det bliver i foråret 1997.

Der er nedsat en styregruppe på 4 lærere, som får vide beføjelser m.h.t. tilrettelæggelse og uddelegering af arbejdsopgaver mellem kollegerne (lærerne og SFO-pædagogerne).

Efter festen i 1997 vil der være en omhyggelig evaluering, og på baggrund af den vil der blive truffet beslutning om skolefestens form i de kommende år.

Målsætning nr. 10:

Vi vil øge det kollegiale samarbejde m.h.p. udnyttelsen af alle læreres menneskelige og faglige ressourcer for derved at fremme elevernes trivsel og indlæring, samt for lærerne at skabe et trygt, inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø.

Klasselærerens nye rolle:

Arbejdet med dette emne blev påbegyndt i slutningen af skoleåret 1995/96, hvor lærerne udfyldte spørgeskemaer til DLH om deres forventninger og ønsker til arbejdet med emnet.

Den 1. og 2. august 1996 blev der afholdt kursus for alle lærere. På dette kursus blev der udarbejdet forslag

til retningslinier for klasselærerens særlige funktioner – en slags aftale om, hvad klasselærerens rolle er i forhold til kollegerne.

Disse retningslinier afprøves i skoleåret 1996/97og evalueres før sommerferien 1997 i pæd.råd.

Udvikling af skolens fysiske rammer:

I skoleåret 1997/98 vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, som får til opgave at vurdere skolens fysiske rammer med hensyn til hjemklasser, faglokaler og arbejdsarealer til opfyldelse af den “nye” lovs krav stille forslag om udsmykning / opfriskning af skolen – stille forslag om indretning af opholdsarealer for eleverne i frikvartererne / fritimer.

 

 

BROEN 9. årgang nr. 4

 

Juni – juli – august 1997 

 

Nutid, uddannelse, folkeskole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.