Hansted-Egebjerg Beboerforening

Klik her og se indlægget i bladformat

Tekst:
Peder Pedersen

Mandag den 22. februar blev der afholdt
generalforsamling i beboer foreningen.
Foreningens kasserer gennem mange
år Georg Brander Rasmussen ønskede
at udtræde af bestyrelsen. I hans sted
valgtes Carl Oluf Madsen som tillige
overtog posten som kasserer.
Efter generalforsamlingen var der
indkaldt til beboerrnøde. Lederen af
Horsens Kommunes Byplanafdeling
Ebbe Nielsen og lederen af Kommu-
nens Vej- og Trafikafdeling Visbye
Lauersen var tilstede.Ebbe Nielsen fortalte at der ikke
på daværende tidspunkt, var
planer for yderligere byudvidelse
i Hansted-Egebjerg området.
Interessen samler sig for tiden om
byfornyelse og trafiksanering i den
indre by, samt byudviklingen om-
kring Lund.

Lokalplanforslag nr. 54, der omhandler
trafiksanering af Grusdalsvej og
Vesterhøjsvej, betragtede Ebbe Nielsen
som skrinlagt, idet der ikke p. t. var
penge til projektet. På mødet blev det
iøvrigt fremfØrt at den megen omtale
af trafikproblemerne havde haft til
følge at en del af trafikken allerede
var flyttet til Vesterhøjsvej, som det
var tilsigtet i lokalplanforslaget.

På mødet blev også diskuteret betime-
ligheden af at bryde ind i det gamle
landsbymiljø på Gl. Egebjergvej, hvor
man ville rive gamle landbrugsbyg-
ninger ned for at give plads for nye
rækkehuse.

Visbye Lauersen fra Vej- og Trafik
afdelingen, gaven bred orientering
om vej forholdene i kommunen. Han
udtrykte beklagelse over at man ikke
rådede over tilstrækkelige midler til at
vedligeholde kommunens vejnet. Han
nævnede som eksempel Egebjergvej,
som er i en dårlig forfatning, men før
den kan blive istandsat skal der ned-
lægges en ny 2-strenget kloakledning,
og dette projekt har kommunen heller
ikke penge til. Så vi må nok væbne os
med tålmodighed en tid endnu.

Der har været en del klager over, at
der blev kørt for hurtigt på såvel
Egebjergvej som Hanstedvej. På
mødet blev der udtalt ønske om,
at der blev lavet “bump” for at sænke
hastigheden. Dertil svarede Visbye
Lauersen, at det ikke var nogen god ide,
da både Egebjergvej og Hanstedvej har
gennemgående trafik, og at der var
iværksat en trafikanalyse, som på
daværende tidspunkt ikke var
tilendebragt.

Besøg på “3-stjernet”

Tirsdag den 24. maj var der arrangeret
et møde for Beboerforeningens
medlemmer på Salamifabrikken
“3-stjernet” på Langmarksvej.
Mødet som var kommet i stand efter
forslag af Knud V. Rasmussen, Hansted
Strandgård, havde samlet 40 deltagere.
Direktør Frank Andersen gav først en
orientering om virksomheden og dens
produktion. Derefter fortalte han om
udflytningsplanerne og baggrunden
herfor. Virksomheden har i de senere
år ekspanderet så meget, at der ikke
er plads nok på Langmarksvej. Derfor
har man valgt at flytte udenfor byen,
det er især manglen på lagerplads,
der er akut. Første etape af byggeriet
i Hansted er derfor opførelse af lager.
Byggeriet ventes påbegyndt medio
august 88, og skal stå færdig til
ibrugtagning 1. februar 89.

Jordarbejdet er i store træk tilende-
bragt og en landskabsarkitekt har
fået til opgave at udarbejde et forslag
til beplantning og tilsåning af den del
af arealet som ikke skal bebygges.
Man venter at påbegynde plante-
arbejdet i efteråret 88.
Det skal nok blive pænt, siger Frank
Andersen med eftertryk,
bare I vil give os lidt tid.

  Hansted-Egebjerg Beboerforening 

BROEN 1. årgang nr. 1

1988 september – oktober – november