Ejendomme på Hansted Mark 1860-1987

Ejendomme på Hansted Mark
1860-1987

Af overlærer Svend Laursen, Egebjerg

Klik her og læs artiklen i bogformat.

Huse i Hansted I den første bog om Hansted og Egebjerg omtales fæstegårdene og deres forhold til Hanstedgård og Hansted Hospital. Det handlede derfor mest om gårdmændene, men der levede også andre mennesker i sognet, og den dårligst stillede gruppe var husmændene eller landarbejderne, som de også kaldtes. De tjente til livets ophold på bondens jord eller i hans lade, en del af dem dog på Hanstedgård. De måtte ikke deltage i bystævnet. Det var forbeholdt gårdmæn-dene, men visse rettigheder havde de bl.a. græsgæld en, som gav dem lov til at bruge fællesjorden til græsning for deres dyr. Man har også eksempler på, at en husmand overtog en forfalden fæstegård og således blev ophøjet i bondestanden.

For Hansteds vedkommende ved vi fra den første matrikel, der blev lavet i 1682, at der dengang fandtes 3 huse med jord, og et ukendt antal uden jord. De sidste kaldtes gadehuse og var ikke så interessante, da man kun skulle betale skat af jord. I 1711-13 har billedet ændret sig. Da udkom godsets første jordebog, og den viser, at der nu er 12 huse med jord, og dette tal holder sig til udskiftningen i 1781 og tiden derefter.

Det er svært at placere husene nøjagtigt, men de lå langs Hanstedvej i det, man kaldte Nederbyen, og der var kun en lille jordlod til hvert hus. Ved udskiftningen tilgodeså man først og fremmest gårdmændene. Da de havde fået deres, fik husmændene et område på Hansted mark (indrammet på kortet) langt fra byen. Den vej, der førte derud, blev meget betegnende kaldt »Husfolkevejen<<. For at bøde lidt på afstanden og den mindst gødede jord fik hver husmand tillagt 3 skp. jord (ca. 2000 m2), en enkelt endda 6 skp. Det skulle være nok til at holde en ko og fem får. Sammenlignet med gårdmændene var det ikkw meget, men det var et landsdækkende problem og skyldtes herremændenes frygt for manglende arbejdskraft, når hoveriet blev ophævet. >>Husmanden skulle ikke kun leve af sin jord, men være landarbejder på herregården«.

I løbet af 1800-tallet  skete også en udflytning,  idet det var uholdbart at skulle bo så langt fra sin jord.  Husene i Hansted  blev overtaget  af  andre,  der ernærede sig som landarbejdere eller  håndværkere.

To af de gamle huse, der er tilbage i Hansted, beliggende Hanstedvej nr. 42 og nr. 44.

To af de gamle huse, der er tilbage i Hansted, beliggende Hanstedvej nr. 42 og nr. 44.

Ved folketællingen i 1845  var der således i Hansted 5 vævere samt 2 i lære, 4
skræddere, 1 glarmester, 1 gartner, 2 hjulmænd, 2 smede, 1 klejnsmed, 2 snedkere, 1bødker samt 1 i lære, 2 murersvende, 1 træskomand og 1 stenhug­ger.

Som tiden gik, uddybedes forskellen mellem gårdmænd og husmænd. Husmæn-denes lodder var simpelt hen for små, og til sidst kunne selv partiet Højre se, at noget måtte gøres. »Statshusmandsloven « blev vedtaget i 1899, og den gav hus-mændene mulighed for at få mere jord på lempelige vilkår. Dette gav samtidig stødet til husmandsbevægelsen, og de første husmandsforeninger blev oprettet. Her på stedet oprettedes i 1910 Lundum-Hansted Husmandsforening med 22 medlemmer. Formålet var at forbedre husmændenes vilkår og styrke sammen-holdet. Det skete ved afholdelse af udstillinger, konkurrencer i have- og markbrug, landbrugsfaglige studiekredse, 4-H arbej­de m. m.

Ved en generalforsamling i Egebjerg forsamlingshus d. 25/11 1960 vedtog man enstemmigt at gå sammen med Tolstrup  sogns husmandsforening  i en ny   forening  under navnet  Lundum-Hansted-Tolstrup  Husmandsforening.

Den første bestyrelse bestod  af Svend Hansen og Laurids Elkjær fra  Tolstrup
og Peter Andersen, Ole Ankersen, Villy Jensen, Chr. Schønemann Hansen og Ejnar Ilsøe (formand) fra Lundum-Hansted. Der var en stor overvægt af medlemmer her fra sognet, idet 51 ud af 67 medlemmer var fra Lundum­ Hansted.

For at gøre husmandsbevægelsen mere slagkraftig mente mange, at det var bedre at samle de små foreninger til en stor forening for hele Voer herred, og en passende anledning kunne være i forbindelse med kommunalreformen i 1970. Da de nye amts- og kommunekredse var klarlagt, tog man sagen op på general-forsamlingen d. 15/12 1969 på Gedved kro. Forslaget vedtoges, men p. gr. a. en
fejl i averteringen bestemte man at afholde en ekstraordinær general­ forsamling samme sted, og sammenlægningen blev her enstemmigt vedtaget. Den sidste bestyrelse i Lundum-Hansted-Tolstrup Husmandsforening bestod af Holger Jensen (formand), Chr. Schønemann Hansen, Erik Lauridsen, German Laursen, Karl Sørensen og Anton Sørensen. Ved en gennemgang af medlemslisten samme år ses, at ud af de 63 medlemmer er kun 3 fra Hansted.

Området på Hansted  mark,  som husmændene  fik tildelt,  kan  også ses på et kort over Hansted sogn fra 1844. Antallet af lodder var da kommet op på 15 med matr.nr. 18-31incl. Her i 1987 er der 8 beboelser , men kun et par stykker har landbrug som hovederhverv og har opkøbt jord af de andre. Alfred Høltzermann,  som er født på matr. 20a og har ejet den fra 1937-74, fortæller,  at der har ligget en gård på matr. 24a, hvor Anna Lise Daugaard bor, som brændte o. 1913. Han fortæller videre, at matr. 26 blev flyttet til sin nuværende beliggenhed o. 1902. Den lå oprindelig et stykke inde på marken. Om frugtplantagen » Højbo« siger han, at frugttræerne blev plantet o. 1918 af den daværende ejer Viggo Carstensen.

Ud over husmændenes område er der på Hansted mark fra Hammersholm til Hansted skov siden udskiftningen opført mange ejendomme som f. eks. Havbjerg, Munkhøj, Katrinelund, Petersminde, Mariesminde m. fl. Det gæl­der for dem alle, at de er udstykket fra de oprindelige gårde i Hansted. Hammersholm, som i sin tid blev udstykket fra Bakkegården, blev i 1962 købt af Horsens kommune for 400.000 kr. De 40 tdr. land blev købt for at bevare det grønne område omkring Nørre-strand,  skriver Horsens  Folkeblad.
Kannerups gårde, som ligger nær sognegrænsen, er nævnt i den første folketælling fra 1787, hvor 3 familier er opført. Gårdene blev som de fleste andre i Hansted  selvejergårde  i 1866.  matr.  le blev  i 1946 udstykket  fra matr. la som statshus-mandsbrug, men jorden blev i 1984 købt tilbage.

Ejerliste

Husmændenes jord på
Hansted mark
Matr. 18c, Gl. Århusvej 2
1975      Niels Nørgaard
1971      B. Hulvej Jensen
1964      P. Fuglsbjerg
1938      Søren Peter Rasmussen
1921      Martin Jensen
1918      J. C. Christensen
1915      Theodor Sørensen
1890      Kristen Jørgensen
1890      Mette Kirstine Eriksen
1887      Niels Pedersen
1880      Carl Andreas Hansen
1879      Clemmen Christense
1872      Simon Simonsen
1853      Peder Enevoldsen
             Knud Nielsen

Matr.19a »Kristinesminde«, Højbovej 14
1946     Aage Kristoffersen
      ?     Alfred Henningsen
1913     J.A. Risbcrg
1906     Rasmus Kajhøj
1904     Søren Wase
1903     Peter Christense
1879     Peter Henriksen
1865     Niels Nielsen
1860     Hans Simonsen

Matr.20a, Højbovej 30
1974       Bent og Kirsten Pedersen

Gården Højbovej 30. Luftfoto ca. 1982.

Gården Højbovej 30. Luftfoto ca. 1982.

1937    Alfred Hølzermann
1895    Carl Hølzermann
1891    Henrik  Daugaard
1857    Jørgen Chr. Andersen
1834    Anders Christensen

Matr. 24a, Højbovej 22
1953    Anna Lise Daugaard
1915    Anders Munch Andersen
1914    Niels Peter Rasmussen
1913    C. Lindberg
1913    Rasmus Petersen
1912    Chr. August Emil Nielsen
1911    Anton Sørensen
1903    Peter Chr. Henriksen
1860    Christen Laursen

Matr. 26, Gl. Århusvej 4
1975   Vagn Børge Rumph
1955   S.Trier Nielsen
1920   Johannes Knudsen
1918   V. Ingemann
1906   Carl Rasmussen Damman
1902   Jens Jensen Blirup
1902   Diderik Petersen
1902   Ane Catrine Nielsen
1889   Søren Sørensen
1884   Niels Nielsen (Højballe)
1869   Morten Peder Pedersen
1869   Ane Nielsen
1860   Peder Mortensen

Matr. 27, Højbovej 24
1975  Knud Aage Madsen og      
         Birgit Daugaard Madsen
1962  Elionora Munch Andersen
1912  Anders Munch Andersen
1891  Laurs Busk Carlsen
1881  Anders Simonsen
1879  Otto Henriksen
1878   Jens Hansen
1877   Anders Peter Sørensen
1877   Kirsten Hansdatter
1860   Jens Peter Jensen

Gården Højbovej 27. Den  østre længe er udflyttet  fra  Arne Munks gård i Hansted (matr. nr. 9).

Gården Højbovej 27. Den østre længe er
udflyttet fra Arne Munks gård i Hansted (matr. nr. 9).

Ejendomme ved Gl. Århusvej

Matr. 8al, Gl. Århusvej 1
1985   Vagn Andersen
1982   Ove Christiansen
1974   Elna Rasmussen
1929   Magnus Rasmussen

Matr. 9f, »Munkhøj«, Munkhøjvej 19
1986   Poul Ørnemark
1986   Else Sørensen
1948   Karl Sørensen
1917   Johannes Rasmussen
1912   Jens Jensen
1903   Jens Sørensen
1898   Jens Jensen Blirup
1891   Søren Møldrup.
1885   C. Lambrektsen og K. Madsen
1883   Christen Christensen

Matr. 10f, »Havbjerg«, Gl. Århusvej 8
1939   Holger Sørensen
1914   Søren Lassen Sørensen
1877   Jens Sørensen

Matr. 29a m. fl. »Bellahøj «, Højbovej 26
1987  Inger Marie Kehlet og Freddy Kehlet
1960  Harald Kehlet
1958  B. Nielsen
1948  Martin Steffensen
      ?  Rasmus Steen
      ?  Torbensen

 

1908   Peter Hetebriigge
1895   Henrik Daugaard
1892   Anton Brihl
1890   Ole Peter Petersen
1890   Andersine Kristoffersen
1884   Morten Hansen
1865   Søren Pedersen
1860   Christen Rasmussen

Matr. 30a »Højbo«, Højbovej 18
1983  Irma og Kaare Høj
1956  Chr. Schmidt
      ? Pedersen
1948  H.C. Aaen
     ?   Harald Jensen
1938  Magda Carstensen
1906  Viggo Carstensen
1860  Hans Jacob Rasmussen

Kannerup

Matr. 1a, Kannerupvej 20
1973  Rasmus H. Jørgensen
1942  Hjalmar Askhøj
1919  Hans Larsen
1919  Søren Andersen
1917  Johannes Jensen
1916  Anders Peter Andersen
1866  Anders Hansen
1845  Hans Sørensen
1834  Laurs Andersen Busk

Matr. 2a, Kannerupvej 26
1977  Niels Jørgen Rasmussen
1942  Jens Ove Rasmussen
1935  Thora Rasmussen
1902  Niels Rasmussen
1900  Ole Peter Andersen
1894  Knud Jensen Knudsen
1891  Ane Margrete Christensen
1872  Christen Jensen
1866  Jens Knudsen
1834   Ane Nielsdatter

Matr. 1e, Kannerupvej 17
1985  V. Nygaard
1946  Anders Rasmussen

Gården Munkhøj ved  Gl. Århus landevej før 1930.

Gården Munkhøj ved Gl. Århus landevej før 1930.

Hammersholm
Matr. 4b m . fl.,  »Hammersholm« ,
Ndr. Strandvej Nedlagt
1962  Horsens kommune
1936  Holger Pedersen
1931  Aage og Sigurd Naldahl
1919  Peder Naldahl
1918  Jørgen Vestergaard og P. Naldahl
1915  Rasmine Juel
1895  John Lund
1889  L. C. A. Lund
1889 Rasmine Juel
1867 T. C. K. Juel
    På gården »Hammersholm« var
    det, at hingsten »Aldrup
    Munkedal« stod opstaldet. Den var
    født 1893 i Aldrup ved Ulstrup i
    Viborg amt og senere erhvervet af
    Horsens Omegns
    Hesteavlsforening. I tidens løb blev
    den fader til flere tusindejyske
    heste. Den var det naturlige
    samtaleemne på en t id, hvor
    mændene endnu ikke var begyndt
    at snakke biler.
    En statue af det ædle dyr kan ses
    ved Bygholm Landbrugsskole.

Ejendomme  langs jernbanen
Matr. 7e, Munkhøjvej 15
1979  Ove Frost Jensen
1970  Ib Lauridsen
         Egon Mortensen
1928  Johannes Andersen
1916  Valdemar Lind
1911  Rasmus Chr. Petersen
1916  Valdemar Lind
1911  Rasmus Chr. Petersen
1902  Graves Jørgensen
1899  Martinus Nielsen
1894  Jens Andersen
1878  Peder Pedersen
1878  Clemmmen Christensen
1870  Mads Christiansen

Kort over matrikler

 Matr.17f m.fl., »Katrinelund«, Munkhøjvej 11
1966 Søren Buch
1935 Niels Hauge Hansen
1934 Helga Rasmussen
1930 Carl Johs. Rasmussen
1917 Jens Jørgensen
1911 Søren Vestergaard Rasmussen
1910 Jens Schønning og Laurits Nielsen
1906 Karl Christensen
1895 Geert Nielsen
1887 Jens Hansen
1874 Dankvard Neergaard Pedersen
1874 Marie Sørensen
1870 Lars Hansen Rasmussen

Ejendomme syd for Hansted skov
Matr. 3e »Poppelhøj«, Vandmøllevej 23
1981 K. A. Johansen
1944 Ove Steffensen
1940 Johannes J ensen
1924 Svend Hansen
1923 Knud Jensen
1908 Herman Christian Jensen
1908 Johanne Marie Hansen
1894 Jens Pedersen
        Frands Peter Andersen

"Poppelhøj"

“Poppelhøj”

Matr. 5c, »Petersminde«, Kannerupvej 5
i976 Carl Leonhard Winding Sørensen
1922 Søren Sørensen
1919 Chr. Ingerslev
1918 Oluf Nicolajsen
1916 Poul.Andersen

1912 Peder Pedersen
1870 Jens Juel Petersen

Matr.11f Egebj. Vandmøllevej 35
1982 Gunner Pedersen
1976 Jesper Bo Olesen
        Niels Peder Pedersen
1922 Ejnar Pedersen
1920 Andreas Mortensen
1917 Anton Andersen
1917 Jørgen Laursen
1917 Karen Hansen
1911 Jens Peter Jensen
1910 Klaus Jensen Klausen
1908 Søren Peter Sørensen
1902 Gottlieb Bendix Hansen
1872 Frands Peder Andersen
1870 Thomas Nyland Christensen
         Knud Jørgensen (Strandholt)

Matr. 15h Vandmøllevej 20
1955 Anton Pedersen
1921 Hans Axel Rasmussen
1918 Monrad Laursen
1918 Pauli Jensen Roved
1904 Frederik Bech Frederiksen

Matr. 15b m. fl. , »Mariesminde«,
Vandmøllevej 16
1972 Jørgen Ullvit
1968 Yelva Pallesen
1957 H. J. Kaspersen
1922 Ancher Andersen
1918 Chr. Clemmensen
1918 Fr. Zacho Rasmussen
1909 Johan Samuel Pedersen
1909 Thomas Paaske Thomsen
1905 Karen Pedersen m. fl.
1870 Ulrik Pedersen

Ejendom i Hansted by
Matr. 7d m. fl., »Gratia«, Vandmøllevej 2
1946 Erling Graven
1943 P. Børsen Hansen
1942 Karl Kristian Laursen
1928 Martin Steffensen
1902 Søren Frandsen
1894 Niels Chr. Rasmussen
1870 Steffen Jensen

Matr. nr. 5, Hanstedvej 27
Gården »Enggården« i Hansted blev ved
en beklagelig redaktionsfejl udeladt i
bogen »Mennesker og steder i Hansted og
Egebjerg«. Her bringes ejerlisten.
1970 Jens Chr. Løvschall
1920 Carl Marinus Nielsen
1888 Peder Nielsen
1887 Jørgine Larsen
1870 Niels Pedersen
1834 Peder Nielsen
1801 Jørgen Nielsen
1787 Ole Pedersen

 
   

Kilder:
Dommerkontoret i Horsens (tingbøger)
Matrikeldirektoratet (kort over Hansted sogn 1793 og 1844)
Landsarkivet i Viborg:
– Folketællingslister
– Realregister (tingbøger)
– Forhandlingsprotokol og medlemsprotokol for Lundum-Hansted Husmandsforening
Svend Aage Bay, Hansted Hospital 1705-1955
F. Skrubbeltrang: Den danske husmand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.